VietTeam Dot Com

Phiên bản đầy đủ: Update cho Mobotix
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Xem phiên bản đầy đủ với định dạng thích hợp.
[Image: logo.svg]


1./ MX-System Release 4.7.2.18

Software : MOBOTIX P3 Cameras x14/x24/x15/x25, T24M/T25M
Status : Release
Publishing Date : January 31, 2019
Download : Here

2./ MX-System Release 5.2.1.4

Software : MOBOTIX Mx6 Cameras x16/x26
Status : Release
Publishing Date : December 20, 2018
Download : Here
MX-System Release 4.7.2.21
Software : MOBOTIX P3 Cameras x14/x24/x15/x25, T24M/T25M
Status: Release
Publishing Date : June 06, 2019
Download: Here

MX-System Release 5.2.3.30
Software : MOBOTIX Mx6 Cameras x16/x26
Status : Release
Publishing Date : April 15, 2019
Download: Here