Fix Adobe Photoshop error 16

Adobe Photoshop error 16 Fix

Khi mở các phần mềm của Adobe như Adobe Photoshop, Adobe Dreamweaver , Adobe Flash , Adobe Audition , Adobe Illustrator .. bị lỗi 16 , các bạn làm theo cách sau .

vào
C:/Program Files/Adobe/Adobe xxx (windows 32bit)
OR
C:/Program Files/Adobe/Adobe xxx (windows 64bit)

Xem có folder SLStore không . Nếu có, xóa đi tạo folder SLStore. Nếu chưa, tạo folder SLStore .
Sau đó chạy phần mềm với quyền ADMIN ( Run as Administrator )

Go to C:/Program Files/Adobe/Adobe Dreamweaver (windows 32bit)
OR
C:/Program Files/Adobe/Adobe Dreamweaver (windows 64bit)
See if there is some Folder named SLStore and if there isn’t then create a new folder and name it SLStore
Now Right Click on Adobe Product , lets suppose it Photoshop
Click on Run as Administrator
Enjoy!! its should run now.