Disable Article for you on Chrome Android

Disable Article for you on Chrome Android

Disable Article for you on Chrome Android version 59

Trên thanh Adress bar gõ  : chrome://flags

Dùng chức năng tìm trên trang ( Find in page ) ; gõ Show server

sẽ thấy dòng ” Show serverside suggestions on the New Tab page ”

Bên dưới có drop down box , chọn DISABLE .

Xong chọn Relaunch

Video minh họa

Chúc bạn vui vẻ