Fix Adobe Photoshop error 16

Fix Adobe Photoshop error 16

Adobe Photoshop error 16 Fix Khi mở các phần mềm của Adobe như Adobe Photoshop, Adobe Dreamweaver , Adobe Flash , Adobe Audition , Adobe Illustrator .. bị lỗi 16 , các bạn làm theo cách sau . vào C:/Program Files/Adobe/Adobe xxx (windows 32bit) OR C:/Program Files/Adobe/Adobe xxx (windows 64bit) Xem có folder SLStore không . Nếu có, xóa đi tạo folder SLStore. Nếu chưa, […]

Read Me