Disable Article for you on Chrome Android

Disable Article for you on Chrome Android

Disable Article for you on Chrome Android version 59 Trên thanh Adress bar gõ  : chrome://flags Dùng chức năng tìm trên trang ( Find in page ) ; gõ Show server sẽ thấy dòng ” Show server–side suggestions on the New Tab page ” Bên dưới có drop down box , chọn DISABLE . Xong chọn Relaunch Video minh họa Chúc bạn vui vẻ  

Read Me